Przeglądy placów zabaw to gwarancja bezpieczeństwa dzieci

PRZEGLĄDY PLACÓW ZABAW TO GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Nie każdy wie, że bezpieczeństwo placów zabaw to przedmiot norm i przepisów obowiązującego prawa europejskiego i krajowego. To one wymagają od właścicieli wykonywania regularnych przeglądów kontrolnych.

Dekadę temu krajem wstrząsały kolejne informacje o wypadkach dzieci na placach zabaw. Głośnym echem odbiły się przypadki 5-latki z Gniezna, która zginęła po upadku z urządzenia na przedszkolnym placu zabaw i 8-latki z Gronowa, która została przygnieciona bramką na boisku.

Głos w tej sprawie zabrał ówczesny Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. W liście do władz samorządowych w całej Polsce pisał: „Odpowiedzialność za wyposażenie placów zabaw i boisk sportowych w bezpieczne urządzenia niewątpliwie zależy od zarządzających nimi osób. Przepisy prawa budowlanego regulują kwestię obowiązków administratorów tych miejsc oraz sposób i częstotliwość przeprowadzania kontroli. Przyznaję, iż w tej materii ważna jest również sprawa świadomości rodziców bawiących się dzieci”.
Rzecznik apelował o wdrożenie odpowiednich działań, a przede wszystkim uwrażliwienie administratorów placów zabaw na ewentualne zagrożenia.

ŚCISŁE NORMY PRAWNE

Dziś bezpieczeństwo placów zabaw wymagane jest przepisami prawa. Europejskie i krajowe normy dużo ściślej określają natomiast sposoby dbania o bezpieczeństwo i wysoką jakość placów zabaw. Obligują właścicieli obiektów, na terenie których znajduje się plac zabaw (szkoła, przedszkole, szpital, wspólnota mieszkaniowa, urząd, hotel czy restauracja) do wykonywanie regularnych przeglądów technicznych placu.

przeglądy placów zabaw
przeglądy placów zabaw

Urządzenia zamontowane na placu zabaw podlegają przepisom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są różne w zależności od kraju. Zgodnie z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1777 kontrolom podlega wszystko to, co sprzęty otacza: chodniki, płoty, śmietniki, tablice informacyjne roślinność. O zachowanie zgodności z normami powinni zadbać w pierwszej kolejności producenci urządzeń na place zabaw. O zakup maszyn zgodnych z normami musi zadbać właściciel placu zabaw.

Warto podkreślić, że w przypadku placów zabaw, dokumentem nadrzędnym jest konwencja ONZ o prawach dziecka z 1989 r., która gwarantuje dzieciom do nieskrępowanej i bezpiecznej zabawy. Dokładny zapis brzmi: „Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka, oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym”.

RODZAJE KONTROLI PLACÓW ZABAW

Przeglądy placów zabaw to usługi, którymi zajmują się wyspecjalizowane, certyfikowane organizacje. W swojej ofercie mają trzy rodzaje kontroli: rutynową, funkcjonalną i podstawową, coroczną.

W trakcie kontroli rutynowej sprawdza się ogólny stan urządzeń. Kontroler odnotowuje wszelkie uszkodzenia spowodowane zużyciem, warunkami atmosferycznymi, ale też aktami wandalizmu, które zdarzają się dość często. To zwykle kontrola wzrokowa, podczas której sprawdza się także stan czystości nawierzchni, poszukuje ostrych krawędzi, brakujących elementów konstrukcyjnych i ogólną „zwartość” konstrukcji.

W czasie kontroli funkcjonalnej bardziej drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątem zużycia sprzętu. Ustalenia – tak jak w przypadku kontroli rutynowej – należy odnotować w dokumentacji. Taki przegląd powinno się prowadzać średnio co 1-3 miesiące.

W ramach kontroli podstawowej, corocznej powinno być sprawdzone zużycie urządzeń, stan fundamentów, nawierzchni. Kontrolerzy sprawdzają też, czy wcześniejsze naprawy sprzętu nie wpłynęły na jego bezpieczeństwo. Wnioski również wędrują do dokumentacji.